اهداف و ماموریت ها

 

با عنايت به اينکه اين مجموعه داراي 17000 سهامدار بومي از شهرهاي فردوس – سرايان – بشرويه و روستاهاي اطراف می باشد، به منظور ايجاد ارزش افزوده براي سرمايه هاي اين سهامداران و به منظور ايجاد اشتغال براي جوانان بيکار مقيم شرق کشور که يکي از مناطق کمتر توسعه يافته به حساب مي آيد نسبت به احداث کارخانجات نساجي فردوس در شهرستان فردوس اقدام گرديد.

از اهداف اصلي اين مجموعه که يک مجموعه مردمي بوده و اکثريت مردم منطقه از سهامداران آن مي باشند توسعۀ صنعت و رونق کسب و کار مي باشد که با ايجاد صنايع پايين دستي و وابسته سبب اشتغالزايي و افزايش قدرت اقتصادي و کاهش مشکلات اجتماعي منطقه گردد.

در شرايط فعلي علي رغم مشکلاتي که به سبب تحريم ها، صنايع کشور به آن دچار شده اند صنايع نساجي دارای شکوفایی خاصی بوده و فشارها به اين صنعت ديرينه چندان احساس نمي گردد، تامين مواد اوليه دغدغه اصلي مديران بوده و هست با وجود موانع بسيار، اميد آن مي رود در سایۀ توانمندي هاي بومي و منطقه اي و همياري جوانان و همکاراني که از سازمان بهزيستي شهرستان فردوس که از نعمت شنوايي و گفتاري محروم مي باشند و دعاي خير مردم و استعانت از خداوند منان در مسير توليد و پيشرفت با اقتدار گام برداريم و از مسئولين کشور و منطقه توجه بيشتري را نسبت به گذشته خواهان هستيم.