جوایز کسب شده

 

  • دارنده تنديس و نشان بين المللي از موسسه بين المللي کيفيت و بهترين نام تجاري در سال 2010 ژنو سوئيس The platinium technology award for quality & best trade name   گرديد .
  • دارنده لوح سپاس از شرکت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي در خصوص مديريت صحيح مصرف برق و کاهش پيک بار در سال 1391
  • کسب جام قهرماني رمضان در مسابقات فوتسال 1393 شهرستان فردوس
  • دارنده لوح تقدير از فرمانداري شهرستان فردوس به عنوان کارفرماي نمونه در سال 1393
  • دارنده لوح تقدير از اداره کل سازمان تأمين اجتماعي استان به جهت واريز بدون تأخير ليستهاي بيمه کل مجموعه توليد بعنوان کارفرماي نمونه استان در سال 1394
  • دارنده لوح تقدير از بنياد بين المللي غدير در سنوات 1395 و 1396
  • دارنده گواهينامه تحقيق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

تندیس و نشان بین المللی از موسسه بين المللي کیفیت و بهترین نام تجاری در سال 2010 در ژنو سوئيس The platinium technology award for quality & best trade name
لوح سپاس از شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در خصوص مدیریت صحیح مصرف برق و کاهش پیک بار در سال 1391
جام قهرمانی رمضان در مسابقات فوتسال 1393 شهرستان فردوس
لوح تقدیر از فرمانداری شهرستان فردوس به عنوان کارفرمای نمونه در سال 1393
لوح تقدیر از اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان به جهت واریز بدون تأخیر لیستهای بیمه کل مجموعه تولید بعنوان کارفرمای نمونه استان در سال 1394

لوح تقدیر از بنیاد بین المللی غدیر در سنوات 1395 و 1396

دارنده گواهینامه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت