کارگاه فام تکس (آقای شکوری)

در این کارگاه انواع پارچه شامل پارچه های زیر تولید می گردد:

 

  • پلی استر ویسکوز
  • پلی استر ویسکوز نیم لاکرا
  • اسپان
  • اسپان نیم لاکرا
  • و پارچه های پنبه ای

 

تمامی طاقه های تولیدی بلافاصله توسط دستگاه کنترل طاقه ،کنترل میشوند و بههمین دلیل همیشه کیفیت پارچه‌ها حفظ شده و در بهترین کیفیت تولید می‌گردد. پارچه ها توسط دستگاه‌های wellknit تولید می‌شوند و گیج دستگاه‌ها 28 و دهنه آن 34 می‌باشد.